حجم معاملات بیشتر از 3 برابر میانگین حجم 3 ماه گذشته

(tvol)>3*[is5]